slider-20160918-v1

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii.

Zużycie energii ma bardzo duży wpływ na koszty ponoszone z miesiąca na miesiąc i z roku na rok. Certyfikacja ma na celu zmniejszenie wydatków na eksploatację budynków, a w dłuższej perspektywie wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Wprowadzenie certyfikatów energetycznych to nie jest kolejny biurokratyczny wymóg, który tylko niepotrzebnie skomplikuje nam życie. Dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków ma głębokie uzasadnienie. Została oparta na pilotażowych badaniach i przekonaniu, że ocena energetyczna poszczególnych budynków czy mieszkań skłoni użytkowników do działań energooszczędnych, a co za tym idzie pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszkamy i pracujemy.

W dłuższej perspektywie czasu postępowanie takie wpłynie na globalne obniżenie zużycia energii, ma to być ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo energetyczne państw i regionów oraz powstrzymującym ocieplenie klimatu. Tak więc określanie charakterystyki energetycznej budynków powinno przynieść zarówno korzyści ich właścicielom i użytkownikom budynków, jak i społeczeństwom poszczególnych krajów oraz społeczności międzynarodowej. Zwłaszcza, że na cele związane z eksploatacją budynków w naszej strefie klimatycznej przypada około 40 procent całkowitego zużycia energii. Chodzi przede wszystkim o ogrzewanie.

Świadectwo jest dokumentem poświadczającym wartość lokalu lub obiektu budowlanego w transakcjach najmu bądź sprzedaży, dla kupującego natomiast jest zabezpieczeniem przed kupnem wadliwego lokalu/obiektu budowlanego.

Świadectwo energetyczne składa się z czterech stron

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy Ciebie jeśli:

– Budujesz nowy budynek (świadectwo energetyczne trzeba otrzymać przed pozwoleniem na użytkowanie)
– Sprzedajesz lub wynajmujesz powierzchnię, lokal lub cały budynek (bez świadectwa energetycznego nie można zawrzeć umowy najmu, kupna – sprzedaży)

Obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego, nie dotyczy obiektów:

– Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
– Używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
– Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
– Niemieszkalnych służących gospodarce rolnej
– Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok
– Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
– Wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

Zakres działalności

Nasze kompetencje obejmują działania w obszarach:

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

Newsletter

Dopisz się aby otrzymywać najświeższe informacje, korzystać z ofert specjalnych oraz brać udział w ekskluzywnych promocjach.

© 2016 by Erykon - Created by S+R